Your English Specialist Introduction Session

0.00
(~ 0.00 лв )

Your English Specialist Introduction Session

Уводна интерактивна ДЕМО сесия в системата за изучаване на английски език на Your English Specialist

Автор: Анатолий Иванов
 • Тип на курса: Курс за самостоятелно обучение
 • Език на съдържанието: Български, Английски

Какво ще научите

Как да ползвате занятията за максимално ефективен резултат
Важни за всеки учащ думи, изрази и фрази
Как работи и изглежда системата на YES
Какво е нужно да подготвите преди да започнете да учите
Основни термини свързани с учебния процес
Как да говорите/пишете за своята мотивация и цели

Кратко описание на курса

Добре дошли в учебната система на Your English Specialist!
Welcome to the Language learning system of Your English Specialist!
 

Радостни сме да Ви представим нашата ДЕМО сесия, която има за цел да запознае учащите с дизайна, методите и практиките приложени в обученията! Ще имате възможност да преминете през едно примерно занятие, което да Ви даде пълноценни насоки и съвети още от самото начало! 

We are excited to present to you our DEMO session, which aims to introduce you to the design, methods and practices applied in the trainings! You are going to have the opportunity to go through an example lesson that will give you full guidance and advice from the very beginning!
 

Надяваме се да намерите за полезно това въвеждащо занятие и Ви очакваме с нетърпение в следващите!
We hope you find this introductory lesson useful and are looking forward to seeing you in the other sessions as well!

Какво получавате

Период за достъп

Пълен достъп до живот

Стил на обучение

Интерактивно обучение

Времетраене/продължителност

49 минути

Брой слайдове

13

Тестове

1

задания

1

Брой Файлове за изтегляне

0

Респонсив дизайн

Да

Сертификат

Не

Време за отговор

~ ! часа

Тематичен план

Брой обучаеми:

Свободни 19 от 60 | Минимално 5
1
Your English Specialist Introduction Session
Слайдове: 15
Времетраене: 00:49:13

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Intro session: Cover 00:00:10
2 Слайд Intro session: Content 00:01:59
3 Слайд Intro session: Component A 00:02:50
4 Слайд Intro session: Visual tip 1 00:04:23
5 Слайд Intro session: Component B 00:03:50 -
6 Слайд Intro session: Component C 00:05:39 -
7 Слайд Intro session: Visual tip 2 00:07:14 -
8 Слайд Intro session: Speaking 00:00:10 -
9 Слайд Intro session: Skill 00:00:10 -
10 Слайд Intro session: Speaking + Skill sections 00:10:04 -
11 Слайд Intro session: Visual tip 3 00:02:23 -
12 Слайд Intro session: Vocabulary 00:07:02 -
13 Слайд Intro session: Writing + References 00:02:55 -
14 Тест Intro session: Test 00:00:10 -

Предварителни изисквания

 • Да разполагате със свободно време (50 минути)
 • За максимално удобство и най-добро възприемане преминете сесията през компютър.
 • Да имате възможност за водене на бележки
 • Цялото и напълно интерактивно занятие е достъпно само след регистрация в платформата

Пълно описание на курса

Привет!
Добре дошли в интерактивната ДЕМО сесия на Your English Specialist, казвам се Анатолий Иванов и съм преподавател по английски език от вече над 10 години. През това време имам придобит опит както в публичния, така и частния сектор. Преподавал съм цялата стандартна рамка от нива (А1-C2) и притежавам директен опит с всички възрастови групи (от 6 до 60+ годишни), а също и редица разговорни курсове, индивидуални уроци и частна практика. Наблюдавах едни и същи повтаряши се проблеми свързани с правилното научаване на английски език и реших да създам решения в тази насока. Така развих и изградих и идеята за Your English Specialist и днес съм радостен да я представя пред широката аудитория!


Greetings!
Welcome to the interactive DEMO session of Your English Specialist, my name is Anatoliy Ivanov and I have been a teacher of English for over 10 years now. During this time I have gained experience in both the public and private sectors. I have taught the complete standard framework of levels (A1-C2) and have gained direct experience with all age groups (from 6 to 60+ years old), as well as a number of conversational courses, individual lessons and private practice. I observed the same recurring problems related to the proper learning of English and decided to create solutions in this direction. That's how I developed and built the idea for Your English Specialist and today I am happy to present it to a wide audience!

В обучителната система по английски език на Your English Specialist залагаме на учене чрез преживяване. Това разбира се включва етапите на изучаване, упражняване, прилагане и адаптиране към материала, но представен по един по-разбираем и удобен начин. Системата е двуезична, интерактивна и дава възможност за преминаване през информацията бързо и лесно.

In the Your English Specialist English language learning system we aim to provide a learning through experience model. This of course includes studying, exercising, applying and adapting the material, but presented in an understandable and convenient manner. The system is bilingual, interactive and gives the possibility to go through the information quickly and easily.

Проектът ни цели да създаде една по-добра среда и представа за знанията и уменията свързани с английския език и културата около него! Ние целим да подобрим вече наличните, или цялостно да изградим необходимите съвременни добри практики за всеки желаещ да постига повече в живота или кариерата си, понеже сме силно убедени в ролята и важността на този език спрямо настоящата реалност! 

The project aims to create a better environment and understanding of knowledge and skills related to the English language and culture surrounding it. We strive to better the already existing, or completely build the necessary and contemporary goog practices to help any person that wants to achieve more in their life and career, since we are fully convinced in the important role of the language in our current reality!

Какво представлява системата на Your English Specialist:
Системата е съставена от поредица логично подредени, в нарастваща по трудност последователност, обучения/занятия. Всяко от тях съдържа всичките необходимите целеви граматични компоненти, умения, разговорни практики, примери, съвети, ресурси, упражнения, допълнителни материали, групи думи и тестове според определена тема и фокус. Общо нивата са 6, а в тях са поместени 12 модула (по два във всяко ниво). Всеки модул разполага с обучителни занятия и едно което ги ревизира и обобщава. Уроците имат висококачествено аудио озвучение, което допълнително да Ви направлява и ръководи из слайдовете. Освен основната рамка предлагаме също други полезни инструменти и пособия като; учебни наръчници, практични програми, разговорници и множество други ресурси и услуги!

What is the Your English Specialist learning system?
The system is compiled of a number of logically ordered, with an increasing in its difficulty arrangement, trainings/sessions. Each of these contains all the required target grammar components, skills, conversational practices, examples, tips, resources, exercises, additional materials, word banks and tests according to a specific topic and focus. In total the levels are 6, and there are 12 modules in them (two in each level). The modules consist of educational sessions and a revision session. The lessons have high-quality audio recordings, which further guides you through the slides. Apart from the main framework we offer other useful instruments such as; educational guidebooks, practice programs, conversational guides and many other resources and services!

Нашите курсове са подходящи за Вас ако:
- Желаете да изградите или развиете уменията и знанията си по английски език качествено 
- Нямате време/възможност за присъствени или дистанционни курсове/частни уроци по фиксиран график
- Изпитвате неувереност и трудности да се изразявате при вербална и писмена комуникация
- Търсите ефективен начин да повишите професионалната си квалификация и подобрите своята кариера
- Имате нужда да си преговорите или припомните граматични правила и структури
- Смятате че трябва да повишите речниковия си запас и капацитет
- Искате Вие да решавате КОГА, КЪДЕ, КАК, И ПО КОЛКО време да се учите/упражнявате
- Не сте доволни от или имате пропуски в досегашната си подготовка и опит

Our courses are a good fit for you if:
- You want to build and develop your English language skills and knowledge well
- You do not have time/ability for in-person or distant courses/private lessons in a fixed schedule
- You experience difficulty and are not confident enough in your verbal or written communication skills
- You are looking for an effective method to increase your professional qualification and better your carrer
- You need to revise or reckon grammatical rules and structure
- You want to increase your vocabulary capacity 
- You want to decide WHEN, WHERE, HOW AND HOW MUCH time to study/exercise
- You are not satisfied with (or have gaps in) your preparation and experience up to now

След регистрация и записване за това въвеждащо ДЕМО занятие получавате също:
- Възможност да задавате Вашите писмени въпроси към преподавателя
- Право на безплатна консултация (60 минути с предварително уговорен ден/час)
- Анкета с въпроси и входящ тест за определяне на настоящото Ви ниво
- Презентация на проекта Your English Specialist
- Допълнителни Бонус материали (YES Starter pack)

After registration and enrollment in this introductory DEMO session you also get:
- The chance to ask the teacher your questions in written
- The right to a free consultation (60 minutes with an arranged date/time)
- A survey and entry test to determine your current level
- A presentation of the Your English Specialist project
- Additional BONUS materials (YES Starter pack)

За допълнителна информация може да ни пишете или погледнете:
For any further information you can write us or check out:
www.yeslearning.net
www.facebook.com/yeslearning.net

Информация за автора/преподавателя

Анатолий Иванов
преподавател
 • курсове 11
 • обучаеми 30

Анатолий Иванов
Автор
 • курсове 11
 • обучаеми30

Компетенции

Ревюта на потребители

Гергана Караибрахимова

преди 2 месеца

Цялостен рейтинг:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptas, iure.

Безименен Снимконямов

преди 6 месеца

Цялостен рейтинг:

Задай въпрос

Забележка:

За да зададете въпрос е необходимо да сте регистриран.

Горе