Your English Specialist Наръчник 02: Личен инструментариум на учащия

10.08 €
7.06
(~ 13.80 лв )

Your English Specialist Наръчник 02: Личен инструментариум на учащия

Персонални пособия за учене по английски език! Начини да сме по-изряден учащ, постигащ повече успехи със знанията си!

Автор: Анатолий Иванов
  • Тип на курса: С подпомагане от преподавател
  • Език на съдържанието: Български, Английски

Какво ще научите

Как да ползвате личните си интереси и хобита в процеса на учене
Как да водите тетрадка-речник максимално ефективно
Как да изградите конструктивна нагласа към ученето
Как да персонализирате процеса си
Как да задържите мотивацията и фокуса си
Как да разпределяте времето си по-ефективно

Кратко описание на курса

Your English Specialist Guidebook 02: Personal learner’s toolkit  / Наръчник 02: Личен инструментариум на учащия

Наръчник за персонализиране на учебния процес целящ да спомогне за Вашето качестено развитие и в по-доброто разбиране на чужд език. Всеки от нас учи по различен начин и трябва да разберем коя е нашата комбинация от силни и слаби страни. Така по-лесно ще изградим ефективна тактика и личен учебен процес.

A guidebook to help you in personalizing the learning process aiming to help you in your quality development and better understanding of a foreign language. Each of us learns differently and we need to understand what our combination of strengths and weaknesses is. This will make it easier to build effective tactics and a personal learning process.

Галерия

Какво получавате

Период за достъп

Пълен достъп до живот

Стил на обучение

Интерактивно обучение

Подпомагане от преподавател

1 месеца

Времетраене

1 час

Брой слайдове

12

Брой Файлове за изтегляне

9

Респонсив дизайн

Да

Персонално подпомагане

Директни въпроси към преподавателя

Сертификат

Не

Време за отговор

~ ! часа

Тематичен план

Брой обучаеми:

Свободни 19 от 60 | Минимално 5
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Guidebook Content page / Съдържание 00:00:10 -
2 Слайд Files List / Списък с файлове 00:00:10 -
3 Слайд Topic 1: Decision / Тема 1: Решение 00:05:40 -
4 Слайд Topic 2: Attitude / Тема 2: Нагласа 00:05:46 -
5 Слайд Topic 3: Motivation / Тема: Мотивация 00:05:00 -
6 Слайд Topic 4: Personal growth / Лично развитие 00:05:25 -
7 Слайд Topic 5: Comfort zone / Тема 5: Зона на комфорт 00:04:40 -
8 Слайд Topic 6: Discipline / Тема 6: Дисциплина 00:07:00 -
9 Слайд Topic 7: Habits / Тема 7: Навици 00:07:00 -
10 Слайд Topic 8: Focus / Тема 8: Фокус 00:06:52 -
11 Слайд Topic 9: Leisure time / Тема 9: Свободно време 00:06:17 -
12 Слайд Topic 10: Hobbies / Тема 10: Хобита 00:06:10 -

Предварителни изисквания

  • Да имате компютър или лаптоп с интернет връзка на разположение!
  • Да имате подготвена тетрадка размер А4, в която да си водите бележки!
  • Да сте избрали кога и по колко време ще учите на седмица!
  • Да имате желание да учите!

Изисквания за преминаване

  • Прегледано съдържание

Пълно описание на курса

Your English Specialist Guidebook 02: Personal learner’s toolkit  / Наръчник 02: Личен инструментариум на учащия

Тези подбрани пособия са един важен елемент към изграждането на личният Ви успех в ученето и ще спомогнат да разберете повече за себе си като учащ, кое може да подобрите в представата си, кое трябва да изтриете от съзнанието си и с какво да го замените като нагласа и подход.

These selected tools are an important element towards building your personal success with learning and is going to help you understand more about yourself as a learner, what you could improve in your understanding, what do you need to erase from your mind and what to replace it with as attitudes and approach.

Съдържа 10 теми свързани с Вашите лични цели, мотивация, навици, фокус и персонално развитие, като учащ. Ще получите възможност за директна практика чрез собственият си живот и как да го използвате активно в процеса на учене!

Contains 10 topics related to your personal goals, motivation, habits, focus and personal development, as a learner. You will get the opportunity for direct practice through your own life and how to use it actively in the learning process!

ПОЛЗИ:
- Изграждате личен процес и нагласа към изучаването на английски език
- Използвате вече изградените си интереси, навици и ежедневие и ги прилагате в ученето
- Излизате от зоната си на комфорт и разширявате собствения си досег в живота
- Може да се допитвате до преподавателя за пояснения и въпроси

BENEFITS:
- You build a personal process and attitude towards learning the English language
- You use your already established interests, habits and everyday life and apply them in learning
- You step out of your comfort zone and expand your own reach in life
- You can ask the teacher for clarifications and questions

Подходящ за:
- Начинаещи и напреднали
- Ученици и студенти
- Хора искащи цялостно да учат по-ефективно
- Хора търсещите инструменти за по-добра лична организация и процес

Appropriate for:
- Beginner and intermediate learners
- School and university students
- People who want to learn more effectively
- Individuals seeking tools for better personal organization and process

ФОРМАТ:
Съдържанието е поднесено под формата на интерактивни текстове на български и английски език придружени от аудио прочит, коментар, допълнителни насоки и активности!

FORMAT:
The content is presented in the form of interactive texts in both Bulgarian and English accompanied by audio reading, commentary, additional guidelines and activities!

Можете да ползвате пособията по няколко начина:
1. [Начинаещи}
Предварително четене на български език -> Слушане на коментар на български език -> Слушане на основно английско аудио + български текст -> Повторно слушане английско аудио + английски текст
2. [Средно напреднали]
Предварително четене на български текст-> Слушане на основно английско аудио + български текст -> Слушане на коментар на български език -> Повторно слушане английско аудио + английски текст
3. [Напреднали]
Слушане на английско аудио + английски текст -> Слушане коментар на български език -> Препрочитaне на текст на български език


You can use the instruments in several ways:
1. [Beginners}
Preliminary reading of Bulgarian text version -> Listening to Bulgarian audio commentary -> Listening to main English language audio + Bulgarian language text -> Re-listening of English language audio + English language text version
2. [Intermediate]
Preliminary reading of Bulgarian language text version -> Listening to basic English language audio + Bulgarian language text -> Listening to Bulgarian language audio comment -> Re-listening of English language audio + English language text version
3. [Advanced]
Listening to English language audio + English language text version -> Listening to Bulgarian language audio comment -> Rereading Bulgarian language text version

КОМПОНЕНТИ И ПОДХОДИ / COMPONENTS & TOPICS::
-  Нагласа и разбирания /
Attitude & approach
-  Мотивация / Motivation
-  Личностно развитие / Personal growth
-  Лична зона на комфорт / Comfort zone
-  Дисциплина / Discipline
-  Навици / Habits
-  Фокус / Focus
-  Свободно време / Leisure time
-  Хобита и интереси / Hobbies & interests

YES БОНУС:
+ YES English Student workbook - лична дигитална тетрадка–речник адаптирана спрямо нашата система на обучение
+ 8 Допълнителни инструмента за лична подготовка и целеполагане
+ Една 60-минутна консултация с предварителна уговорка

YES BONUS:
+ YES English Student workbook - a personal digital vocabulary notebook adapted to our training system
+ 8 Additional tools for personal preparation and goal setting
+ One 60-minute consultation by prior arrangement

КАТЕГОРИЯ НА ПРОДУКТА:
Наръчник за самоподготовка с включено подпомагане от преподавателя (за 30 дни!)
Бележка: След изтичането на този срок продуктът се използва в платформата под формата на материали за лична подготовка.

PRODUCT CATEGORY:
This Guidebook is for self-preparation with included support from the teacher (for the period of 30 days!)
Note: After this period the product could still be used in the platform in the form of automated materials for personal preparation.

За допълнителна информация може да ни пишете или погледнете:
For any further information you can write us or check out:
www.yeslearning.net
www.facebook.com/yeslearning.net

Other YES Online courses:
Your English Specialist DEMO Introduction session
Level 1 Self-Paced course / Supported
Level 2 Self-Paced course / Supported
Level 3 Self-Paced course / Supported
Level 4 Self-Paced course / Supported

Our YES Guidebooks:
Guidebook 1: How to study better
Guidebook 2: Learner's personal toolkit
Guidebook 3: Practical tools
Guidebook 4: Useful tools

Информация за автора/преподавателя

Анатолий Иванов
Автор / Преподавател
  • курсове 13
  • обучаеми44

Други от автора

Компетенции

Ревюта на потребители

Гергана Караибрахимова

преди 2 месеца

Цялостен рейтинг:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptas, iure.

Безименен Снимконямов

преди 6 месеца

Цялостен рейтинг:

Задай въпрос

Забележка:

За да зададете въпрос е необходимо да сте регистриран.

Горе