Your English Specialist Наръчник 04: Полезни пособия

10.08 €
7.06
(~ 13.80 лв )

Your English Specialist Наръчник 04: Полезни пособия

Наръчник с указания за изграждане на допълнителни полезни и креативни тактики за учене!

Автор: Анатолий Иванов
  • Тип на курса: С подпомагане от преподавател
  • Език на съдържанието: Български, Английски

Какво ще научите

Kак по-лесно и бързо да решавате проблеми и да преодолявате трудности в ученето
Да определите водещото си учебно сетиво
Как по-добре да разбираме хумор
Как да игровизираме нашия учебен процес
Как да се учим от грешките си и да бъдем по-критични към себе си
Как да предаваме компетенциите си на английски език

Кратко описание на курса

Your English Specialist Guidebook 04: Useful tools / Наръчник 04: Полезни пособия

Наръчник с указания за изграждане на допълнителни полезни тактики за учене! Начини да мислим в рамките на решения на проблеми възникващи в учебния процес. Въображението и асоциативните процеси са ключов фактор при изучаването на чужд език. Тук представяме разнообразни техники и похвати полезни за разрешаването на казуси и трудности във Вашето развитие!

A guidebook with instructions for building additional useful learning tactics! Ways to think within the framework of solutions to problems arising in the learning process. Imagination and associative processes are a key factor in learning a foreign language. Here we present a variety of techniques and practices useful in solving problems and difficulties in your development!

Галерия

Какво получавате

Период за достъп

Пълен достъп до живот

Стил на обучение

Интерактивно обучение

Подпомагане от преподавател

1 месеца

Времетраене

1 час и 5 минути

Брой слайдове

12

Брой Файлове за изтегляне

6

Респонсив дизайн

Да

Персонално подпомагане

Директни въпроси към преподавателя

Сертификат

Не

Време за отговор

~ ! часа

Тематичен план

Брой обучаеми:

Свободни 19 от 60 | Минимално 5
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Guidebook Content page / Съдържание 00:00:10 -
2 Слайд Files List / Списък с файлове 00:00:10 -
3 Слайд Topic 1: Brainstorming / Тема 1: Мозъчна игра 00:05:00 -
4 Слайд Topic 2: Squarring the circle / Тема 2: Окръгляне на квадрата 00:06:20 -
5 Слайд Topic 3: Drive sense / Тема 3: Водещо сетиво 00:08:37 -
6 Слайд Topic 4: Humour / Тема 4: Хумор 00:07:32 -
7 Слайд Topic 5: Rewards & Punishments / Тема 5: Награди и Наказания 00:05:44 -
8 Слайд Topic 6: Creative journal / Тема 6: Креативен дневник 00:05:00 -
9 Слайд Topic 7: Expert / Тема 7: Експерт 00:06:15 -
10 Слайд Topic 8: Failure / Тема 8: Провал 00:05:47 -
11 Слайд Topic 9: Teaching / Тема 9: Преподаване 00:07:47 -
12 Слайд Topic 10: Games / Тема 10: Игри 00:07:08 -

Предварителни изисквания

  • Да имате компютър или лаптоп с интернет връзка на разположение!
  • Да имате подготвена тетрадка размер А4, в която да си водите бележки!
  • Да сте избрали кога и по колко време ще учите на седмица!
  • Да имате желание да учите!

Изисквания за преминаване

  • Прегледано съдържание

Пълно описание на курса

Your English Specialist Guidebook 04: Useful tools / Наръчник 04: Полезни пособия

Постигането на големи успехи не идва просто така без допълнителни усилия, енергия и време. Определено може да улесним процеса на израстване с няколко полезни техники за по-трайно знание и възможност да реагираме правилно при възникнала нужда.

Achieving great success does not just come without extra effort, energy and time. We can definitely facilitate the growth process with a few useful techniques for more lasting knowledge and the ability to respond properly when the need arises.

В този наръчник развиваме умения за критично мислене, креативно писане и регулярно поддържане на знанията за по-дълготраен ефект. Дори и грешките ни може да бъдат полезни, ако знаем как да се поучим от тях!

In this handbook we develop skills for critical thinking, creative writing and regular maintenance of knowledge for a longer lasting effect. Even our mistakes can be useful if we know how to learn from them!

С тези специални съвети и трикове винаги ще можете да се справите по-добре със трудностите!

With these special tips and tricks you will always be able to cope better with the difficulties!

ПОЛЗИ:
-  Откривате и определяте водещото си сетиво
-  Работите за разрешаване на проблеми и как да ги отстраните
-  Преглед и подбор на допълнителни полезни техники за учене
-  Може да се допитвате до преподавателя за пояснения и въпроси

BENEFITS:
- You discover and determine your drive sense
- You work to solve problems and how to fix them
- Review and selection of additional useful learning techniques
- You can ask the teacher for clarifications and questions

ПОДХОДЯЩ ЗА:
- Начинаещи учащи
- Средно-напреднали учащи
- Напреднали учащи
- Учащи търсещи креативни подходи и пособия за преодоляване на трудности

APPROPRIATE FOR:
- Beginner learners
- Intermediate learners
- Advanced learners
- Learners looking for creative approaches and tools for overcoming difficulties

ФОРМАТ:
Съдържанието е поднесено под формата на интерактивни текстове на български и английски език придружени от аудио прочит, коментар, допълнителни насоки и активности!


FORMAT:
The content is presented in the form of interactive texts in both Bulgarian and English accompanied by audio reading, commentary, additional guidelines and activities!

Можете да ползвате пособията по няколко начина:
1. [Начинаещи}
Предварително четене на български език -> Слушане на коментар на български език -> Слушане на основно английско аудио + български текст -> Повторно слушане английско аудио + английски текст
2. [Средно напреднали]
Предварително четене на български текст-> Слушане на основно английско аудио + български текст -> Слушане на коментар на български език -> Повторно слушане английско аудио + английски текст
3. [Напреднали]
Слушане на английско аудио + английски текст -> Слушане коментар на български език -> Препрочитaне на текст на български език

You can use the instruments in several ways:
1. [Beginners}
Preliminary reading of Bulgarian text version -> Listening to Bulgarian audio commentary -> Listening to main English language audio + Bulgarian language text -> Re-listening of English language audio + English language text version
2. [Intermediate]
Preliminary reading of Bulgarian language text version -> Listening to basic English language audio + Bulgarian language text -> Listening to Bulgarian language audio comment -> Re-listening of English language audio + English language text version
3. [Advanced]
Listening to English language audio + English language text version -> Listening to Bulgarian language audio comment -> Rereading Bulgarian language text version

КОМПОНЕНТИ И ПОДХОДИ / COMPONENTS & TOPICS:
-  Генериране на решения и идеи /
Brainstorming 
-  Водещо сетиво / Drive sense
-  Хумор / Humour
-  Игри / Games
-  Креативно писане / Creative writing
-  Критично мислене / Critical thinking
-  Подход при грешки и провали / Mistakes & failures
-  Преподаване / Teaching
-  Поощрения и лишения / Rewards & punishments

YES БОНУС!
+ YES DIgital Writing book + Journal - aдаптиран дневник/журнал и дигитална тетрадка за писане на различни видове текстове на английски език
+ 5 Допълнителни пособия полезни за лично развитие на учащия и повишаване на нивото на креативност, критично мислене и решаване на казуси/проблеми
+ Една 60-минутна консултация с предварителна уговорка

YES BONUS!
+ YES DIgital Writing book + Journal - an adapted diary / journal and digital notebook for writing different types of texts in English
+ 5 Additional tools useful for the personal development of the learner and increase the level of creativity, critical thinking and solving cases / problems
+ One 60-minute consultation by prior arrangement

КАТЕГОРИЯ НА ПРОДУКТА:
Наръчник за самоподготовка с включено подпомагане от преподавателя (за 30 дни!)
Бележка: След изтичането на този срок продуктът се използва в платформата под формата на материали за лична подготовка.

PRODUCT CATEGORY:
This Guidebook is for self-preparation with included support from the teacher (for the period of 30 days!)
Note: After this period the product could still be used in the platform in the form of automated materials for personal preparation.

За допълнителна информация може да ни пишете или погледнете:
For any further information you can write us or check out:
www.yeslearning.net
www.facebook.com/yeslearning.net

Other YES Online courses:
Your English Specialist DEMO Introduction session
Level 1 Self-Paced course / Supported
Level 2 Self-Paced course / Supported
Level 3 Self-Paced course / Supported
Level 4 Self-Paced course / Supported

Our YES Guidebooks:
Guidebook 1: How to study better
Guidebook 2: Learner's personal toolkit
Guidebook 3: Practical tools
Guidebook 4: Useful tools

Информация за автора/преподавателя

Анатолий Иванов
Автор / Преподавател
  • курсове 13
  • обучаеми44

Други от автора

Компетенции

Ревюта на потребители

Гергана Караибрахимова

преди 2 месеца

Цялостен рейтинг:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptas, iure.

Безименен Снимконямов

преди 6 месеца

Цялостен рейтинг:

Задай въпрос

Забележка:

За да зададете въпрос е необходимо да сте регистриран.

Горе